EMOCIONALNA INTELIGENCIJA DANIJEL GOLEMAN PDF

Geopoetika, paperback. New. Serbian language, latinica, 24 cm, Krug, Emocije, Knjiga Emocionalna inteligencija koja je u celom svetu dozivela milionske. Emocionalna inteligencija /​ Danijel Goleman. Author. Goleman, Daniel. Published. Skopje: Matica, Physical Description. p. ; 23 cm. Subjects. Emocionalna Inteligencija Danijel Goleman. 83 likes. Book.

Author: Zucage Gagrel
Country: Bulgaria
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 1 July 2005
Pages: 269
PDF File Size: 2.72 Mb
ePub File Size: 9.88 Mb
ISBN: 722-1-71706-317-8
Downloads: 29565
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJobei

Opis aleksitimije potje e od Petera Sifneosa: Iste misli ponavljale su se u nedogled, bio je to beskrajan krug straha i podrhtavanja.

Emocionalna inteligencija / Danijel Goleman. – Version details – Trove

Obitelji su prvi put analizirane kada je jednom djetetu bilo tek pet godina te ponovno kada je to dijete doseglo dob od devet godina. Nova sredstva protiv depresije, me u njima dwnijel Prozac zasada nisu testirana kako bi se mogla primjenjivati na djeci. Usa ivanje suosje anja djeci: Ova dinamika na djelu je kada se netko silno razbjesni.

I jedna i druga skupina tijekom tjedna se esto dosa ivala aktivnostima, npr. This gallery is inteligsncija to some of the best fiction and nonfiction portraying one of the greatest cities in the world.

Izravna sondiranja mozga otkrila su da su kod tih plahih ma aka dijelovi amigdale neobi no skloni uzbu ivanju, osobito kada, na primjer, za uju prijete e zavijanje neke druge ma ke. Kako je u braku, tako je i na radnome mjestu. Izvorni strah usa en u amigdalu ne nestaje posve; prije je rije o tome da frontalni korteks aktivno potiskuje amigdaline naloge preostalim dijelovima mozga o tome da trebaju reagirati strahom.

Strah se vratio u jednom jedinom trenutku – dok su mu za povla enje bili potrebni mjeseci i mjeseci. A ovo je nedvojbeno bila opravdana situacija. Cijena koju djeca pla aju nadilazi neda e koje izaziva sama depresija. Ovi repertoari koji ovise o stanjima postaju najdominantniji u trenucima kada osje amo intenzivne emocije.

  ATITUDINE DISPRETUITOARE FATA DE STOMAC PDF

Kod osoba ro enih izme u Ovaj nedostatak ima visoku cijenu: Mozak se koristi jednostavnom, ali lukavom metodom da emocionalna sje anja utisne osobitom snagom: Tijekom kriti nog razdoblja izme u deset i osamnaest mjeseci, orbitofrontalno podru je prefrontalnog korteksa velikom brzinom stvara veze s limbi kim mozgom zbog kojih e on postati klju nim prekida em za uklju ivanje i isklju ivanje stanja uzrujanosti. Poreme aji neverbalnog u enja: Skupine za potporu oboljelima od raka: Dakako, postoji mogu nost da je poja ani stres posljedica zdravstvenog stanja, kao i o ekivanja takvog stanja; za taj razlog najuvjerljiviji podaci potje u iz prospektivnih studija u kojima se emocionalna stanja procjenjuju prije po etka bolesti.

Neki su bili zabavni – gorila se kupa u kadi ili snimka zaigranog psi a. U toj dvorani bio sam na brojnim predavanjima.

Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE

Ve zbog te spoznaje sami simptomi donose manje straha. Svakako, postoje suosje ajne bol- ni arke i lije nici koji pomno hrabre i informiraju te stru no njeguju pacijente. Svaka elektroda omogu avala je snimanje aktivnosti u jednome neuronu. Jedna od op enitih taktika za osiguravanje funkcioniranja braka upu uje nas na to da se ne koncentriramo na konkretna pitanja – odgoj djece, seks, novac, ku ne poslove – oko kojih se parovi sva aju, nego da njegujemo zajedni ku emocionalnu inteligenciju bra noga para, time pove avaju i mogu nost za izgla ivanje sporova.

Na primjer, impulzivnost je medij emocija; zametak svih impulzivnih postupaka jest osje aj toliko intenzivan da rasprskavanjem prerasta u djelovanje. Empatija se javlja tek kada su im tjelesne reakcije bile sinkronizirane.

O emocionalnome ciklusu koji kulminira seksualnim zlo inima pisao sam u The New York Timesu Re eno joj je da je nikada ne smije otvoriti. Ovakva pravila pokazivanja u imo vrlo rano, djelomi no i kroz eksplicitnu pouku.

  INTERLEUCINAS PROINFLAMATORIAS Y ANTIINFLAMATORIAS PDF

Danijel Goleman o saosećanju | TED Talk

Kada se staklenka na podu razbila, majka je povikala: Sje anje na Vijetnam preuzeto je iz lanka M. Malena razlika, ali vrlo znakovita.

Na to Len brizne u pla – jer mu to nedvojbeno izgleda kao velika inteligencijaa. Rije je o psihopatu u posljednje vrijeme psihijatrijska dijagnoza ovakvih slu ajeva glasi sociopat.

U tom slu aju, ako ona povi e: No emocije su i dalje bile izvan dosega znanosti.

Jesi li mi donijela odje u iz istionice? Negativne veze imaju posebnu cijenu. Ako zaklju ak donosi umirenje rije je samo o lupanju prozorskoga kapka na vjetrutada op a uzbunjenost ne prelazi na sljede u razinu. Jedna od najznakovitijih pokazatelja mo i optimizma pri motiviranju jest studija koju je Seligman proveo me u akviziterima polica osiguranja tvrtke MetLife. Promjene se jasno uo avaju s pomo u elektroni kih senzora, ali obi no se ne vide golim okom.

To se procjenjuje na temelju dje jih ocjena o vlastitoj li nosti poput ovakvih izjava: Me utim, nakon brojnih eksperimenata, Borkovec je otkrio neke jednostavne korake koji ak i najokorjelijem bolesniku od kroni ne zabrinutosti mogu pomo i da obuzda tu naviku.

Snaga stereotipa koji podupiru predrasude djelomi no potje e onteligencija jedne neutralnije dinamike zbog koje svakovrsne predrasude imaju mo samopotvr ivanja Govorili su kako e s osobom koja ih je kritizirala odbijati raditi ili sura ivati na budu im projektima. New York, Oxford University Press,