LIPIDI HEMIJA PDF

obuhvataju steroide i terpene. Često se zovu i zajedničkim imenom izopernoidi. Izopentil-alkohol predstavlja njohov prekusor za biosintezu. Start studying Hemija: lipidi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Request PDF on ResearchGate | On May 5, , Kukrić Z and others published Biohemija hrane: biološki aktivne komponente.

Author: Mazuzahn Shakinos
Country: Botswana
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 5 August 2012
Pages: 474
PDF File Size: 4.74 Mb
ePub File Size: 20.61 Mb
ISBN: 182-9-21683-570-3
Downloads: 27906
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Felkree

Naena je u plodovima palme i urme. Danas i druga jedinjenja imaju vitaminski karakter; Nalaze se u maloj koliini. Stereohemija ponekad utie na miris, a nekad i ne. U prisustvu karotenoida i drugih antioksidanata singletni kiseonik oslobaa viak energije i vraa se u svoje osnovno stanje.

Interesterifikovana mast – Wikipedia

Glukozilamin dalje podlee itavom nizu intramolekulskih premetanja i izomerizaciji poznatoj pod nazivom Amadorijevo premetanje. Dobijena so se pere hlorovodoninom kiselinom, a nastale slobodne alginske kiseline se natrijum-karbonatom prevode u komercijalni Na-alginat. Singletni kiseonik reaguje sa nezasienim vezama masnih kiselina formirajui hidroperokside. Biochem J 3: Osnovne klase prirodnih antioksidanata su: Prolin i hidroksi prolin daju uti proizvod sa max.

Ova denaturacija proteina je esto reverzibilna. Ako se temperatura dalje poveava dolazi do daljeg naruavanja tetraedarske strukture i gustina vode se dalje poveava. Od reaktivnog jedinjenja, 5-hidroksimetilfuraldehida, nastaju nerastvorljivi polimerni proizvodi tamne boje melanoidini. Kemija ima primjenu u proizvodnji hrane, lekova, tekstila, koe, kozmetikih proizvoda, boja, lakova, Documents.

  CZERNY THE ART OF FINGER DEXTERITY PDF

Monokarboksilne RCOOH R-ostatak dugaak nerazgranat niz Broj C-atoma je skoro uvek paran R-ostatak moe biti zasien ili nezasien sa jednom ili vie dvostrukih veza hemiha su uvek cis orijentisane. Lipos – mast Lipidi se mogu klasifikovati na razliite naine: Po hemijskom sastavu guma arabika je slabo kiseli heteropolisaharid. Ove reakcije su katalizovane enzimima. Pasterizacija, sterilizacija i zagrevanje mleka ne utiu na gubitak vitamina.

Anabolizam se odvija u tri osnovna koraka. Hormoni hormoni rasta, insulin.

Vitamini i Hormoni – HEMIJA

Compartmentation and communication in living systems. Tanini kondenzacioni proizvodi hinona takoe reaguju sa lizinom i cisteinom smanjujui njihovu svarljivost i bioloku funkciju.

Na razdaljini od 0. Skrobglikogen i celuloza. Strukturni proteini kolagen, elastin, keratin i glikoproteini u elijskoj membrani. Manitol relativna slatkoa Redukovana forma D-manoze; Nalazi se u celeru, peurkama i maslinkama.

Tokoferoli lipidu aktivnost tokom proizvodnje i skladitenja hrane; Kuvanjem povra 30 min. J Amino Acids Prirodna guma arabika je kisela ili neutralna so Ca, Mg, K heteropolisaharida.

Dodaje se u margarin i mleko. Metabolizam ugljenih hidrata Katabolizam ugljenih hidrata i anabolizam. Oligosaharidi sadre od monosaharidnih jedinica.

  HISTOLOGIA BSICA JUNQUEIRA E CARNEIRO PDF

Hemija Povrsina i Koloidna Hemija Documents. Biochem J 2: Keratini kosa, vuna, nokti, rogovi, perje.

Interesterifikovana mast

Trei polisaharid je galaktan esterifikovan sumpornom kiselinom koji sadri neto 3,6-anhidro-L-galaktopiranozil ostataka i pirogroane kiseline. Nekovaletno vezivanje karbonilnih jedinjenja za proteine takoe doprinosi promeni ukusa namirnica. Dobija se kiselom hidrolizom melase eerne repe ili smole trenje. Upotrebljava se kod pripremanja sladoleda, za zamrznute mlene proizvode, dezerte, kao zatitna prevlaka u proizvodima od mesa i ribe i dr.

Nazivi potiu od naziva odgovarajuih heterociklinih jedinjenja. Dolazi do eliminacije pozitivnog naelektrisanja u ostatku lizina i pojave negativnog naelektrisanja u molekulu.

Alginske kiseline, slino pektinima, eliraju u prisustvu Ca jona.

HITIN Linearan polisaharid koji se sastoji od ostataka N-acetilglukozoamina vezanih bglikozidnim vezama, a nalazi se u piranoznom obliku; Glavna strukturna komponenta insekata i rakova; Po vrstini slian celulozi i sadri kristalne delove.